Thursday, October 29, 2009

ISTORIA MARIA DE TAPO, FETO LUTA NAIN

Dili-Timor Leste/ Rede Feto Timor Leste

Saudoso Maria Tapo, feto ida mai husi suco Tapo, sub distrito Bobonaro, distrito Bobonaro involve iha asaun kontra infiltrasuan militarismu indonesia iha linha fontira antes Indonesia halao invasaun iha loron 7 Desembru 1975. Hanesan feto analfabeta ida, Maria Tapo la tauk sai funu nain/guerrilheira ida bainhira nia haree militarismu Indonesia komesa tama ba linha fronteira Timor Leste nian.

Iha loron 3 fulan Novembro 1975, Maria Tapo lori hahan ba ninia kaben Siga Mau ne’ebé halo vijilansia iha linha de fogo, iha abrigu. Bainhira nia kaben han hela iha abrigo laran, teki-teki inimigu sira avansa hodi tiru malu ho ita nia guerrilheiro Falintil sira. Maria Tapo nia kaben Siga Mau mos mate. Haree ida ne’e, Maria Tapo ho aten brani, kaer duni nia kaben ninia kilat hodi tiru hasoru inimigu, nune’e mos inimigu tiru maka’as teb-tebes hodi kona nia no halo nia mate kedas iha linha de fogo.

Hafoin nia mate, ninia feto maluk sira seluk ne’ebe lao hamutuk haruka kedas lia menon ida ba Komite Central Fretilin dehan hanesan ne’e “Ami feto Tapo sei la rende, ami sei funu too ami nia ran turuk ikus liu nian”. Ikus mai iha tinan 1977, Direcção Comité Central Fretilin promove loron tolu (3) fulan Novembro hanesan loron nacional ba feto TL. Hahú hosi tinan ida ne’e, Organizasaun Popular Mulher de Timor (OPMT) komemora kedas ona loron 3 Novembru ne’e iha tempu rezistensia no mos iha klandestinidade nia laran hanesan loron nacional feto nian hodi fo honra no glória ba heroínas hotu-hotu Timor Leste nian.***

0 comments:


Post a Comment

 
© Copyright by Loron Feto Timor Leste 3 Novembru  |  Template by Blogspot tutorial