Thursday, October 22, 2009

Dia 3 Novembru Sai Hanesan Loron Feto Timor Leste Nian

Dili-Timor Leste, Novembru 2009 / Rede Feto

Maria Tapo mai hosi suco Tapo, sub distrito Bobonaro, distrito Bobonaro, nia feto analfabeta ida, maibe funu nain/guerrilheira ida. Iha loron 3 fulan Novembro 1975, Maria Tapo lori hahan ba ninia kaben Siga Mau ne’ebé halo vijilansia iha linha de fogo, iha abrigu. Bainhira nia kaben han hela iha abrigo laran, teki-teki inimigo sira avansa hodi tiru malu ho ita nia guerrilheiro Falintil sira. Maria Tapo nia kaben Siga Mau mos mate. Hafoin Maria Tapo ho aten brani, kaer duni nia kaben ninia kilat hodi tiru hasoru inimigu, nune’e mos inimigu tiru maka’as teb-tebes hodi kona nia no halo nia mate kedas iha linha se fogo. Hafoin nia mate, ninia feto maluk sira seluk ne’ebe lao hamutuk haruka kedas lia menon ida ba Komite Central Fretilin dehan hanesan ne’e “ami feto Tapo sei la rende, ami sei funu too ami nia ran turuk ikus liu nian”. Ikus mai iha tinan 1977, Direcção Comité Central Fretilin promove loron tolu (3) fulan Novembro hanesan loron nacional ba feto TL. Hahú hosi tinan ida ne’e, OPMT komemora kedas ona loron ida ne’e iha tempu rezistensia no mos iha klandestinidade nia laran hanesan loron nacional feto nian hodi fo Honra no Glória ba heroínas hotu-hahu Timor Leste nian.

Bainhira luta ba libertasaun remata no Timor Leste hetan sira nia direitu hanesan nasaun ida, feto barak kontinua nafatin ho sira nia luta ba libertasaun feto nia direitu husi diskriminasaun oin-oin. tamba sira Hosi resultado plata forma de asaun segundu kongreso nasional feto nian, iha mos rekomendasaun hosi partisipante sira atu komemora loron ne’e nudar loron nasional ba feto. Hosi rekomendasaun hirak ne’e, Rede Feto lobby ho Parlemento Nacional atu aprova loron ne’e hanesan loron nacional ba feto iha fulan Março 2005 ho lei número 17/ I/ 3 /2005.***

0 comments:


Post a Comment

 
© Copyright by Loron Feto Timor Leste 3 Novembru  |  Template by Blogspot tutorial